Voorwaarden

Algemene - en Betalingsvoorwaarden

PUSH Training Studio Personal Training & LifeStyle; ingeschreven bij K.v.K. te Utrecht onder
nummer: 64245462.


Artikel 1 Uitleg
1.1. Vanaf 8 januari 2017 zal PUSH Training Studio werken met de Personal trainer app. Dit betekent dat wij online gaan werken
met abonnementen en de inschrijvingen van de groepslessen.
1.2. De abonnementen zijn af te sluiten voor een periode van 3 maanden of 1 jaar en voor 1x per week of onbeperkte deelname.


Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing indien u zich heeft ingeschreven bij PUSH Training Studio voor het deelnemen aan
één of meerdere activiteit(en).
2.2. Op iedere activiteit van PUSH Training Studio zijn deze voorwaarden van toepassing.
2.3. Ieder gebruik van de diensten van PUSH Training Studio geschiedt geheel voor eigen risico. U dient zelf voor gebruik van
welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor u
medisch verantwoord is. Daarnaast dient u verzekerd te zijn tegen ongevallen.


Artikel 3. Betaling
3.1. Bij het afsluiten van een abonnement voor groepslessen zal de inning van het abonnement plaatsvinden via maandelijkse
automatische incasso, nadat de eerste maand via Ideal is betaald.
3.2. Door gebruik te maken van automatische incasso stemt u ermee in dat wij maandelijks het abonnementsgeld van uw
bankrekening afschrijven, ingaande vanaf 1 maand nadat de Ideal betaling heeft plaatsgevonden, genoemd in artikel 3.1.
3.3. Indien de automatische incasso niet kan plaatsvinden, is PUSH Training Studio gerechtigd u de toegang tot de activiteit te
weigeren totdat de betaling binnen is. In dat geval wordt de duur van de activiteit niet met de duur van de opschorting verlengd. De
verplichting tot betalen blijft in deze situatie gehandhaafd.
3.4. Indien PUSH Training Studio over dient te gaan tot incasso van haar vordering op u, bent u tevens alle buitengerechtelijke
incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door.
3.5. Op de diensten van PUSH Training Studio zijn het BTW 21%-tarief en het BTW 6%-tarief van toepassing. De genoemde
bedragen zijn inclusief BTW.
3.6. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is PUSH Training Studio gerechtigd de prijzen te verhogen. U
heeft in dat geval het recht de overeenkomst binnen 4 weken na bekendmaking te ontbinden. Het vooruitbetaalde
abonnementsgeld wordt terugbetaald.
3.7. De mogelijkheid tot ontbinding genoemd in artikel 3.6. is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het
CBSprijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van
BTW. 3.8. Bij het afnemen van een deelname ticket voor een obstakelrun, hardloopwedstrijd of een ander evenement dat wordt
georganiseerd vanuit PUSH Training Studio gaat u ermee akkoord dat het gekochte deelname ticket in uw bezit is. Dit betekent
als u er toch voor kiest om niet deel te nemen aan het gekozen evenement er geen restitutie plaatsvindt vanuit PUSH Training
Studio.
3.9. Bij het afnemen van een ticket en overnachting voor een weekend weg georganiseerd vanuit PUSH Training Studio gaat u
ermee akkoord dat de gekochte tickets die bij dit product horen in uw bezit zijn. Dit betekent dat als u er toch voor kiest om niet
deel te nemen aan het gekozen product of evenement er geen restitutie plaatsvindt vanuit PUSH Training Studio.


Artikel 4. Reservering
4.1. U kunt aan een les deelnemen door de app van Pay n Plan te installeren op een smartphone of tablet en daar alle gegevens
volledig in te vullen en de eerste maand te betalen via Ideal. Via de agendafunctie op de Pay n Plan app zijn de groepslessen na
de eerste betaling te reserveren.
4.2. Als het maximum aantal deelnemers is bereikt, wordt u op de reservelijst geplaatst. U krijgt bericht van PUSH Training Studio
zodra u van de reservelijst op de deelnemerslijst wordt geplaatst.
4.3. Lesreserveringen kunnen maximaal 3 uur van tevoren zonder consequenties worden geannuleerd. Annuleert u binnen 3 uur
voor aanvang van een groepsles uw deelname, zijn de consequenties bij verschillende abonnementsvormen als volgt:
-Bij een 1x per week (3 of 12 maanden) abonnement zal 1 les in rekening worden gebracht.
-Bij een onbeperkt abonnement (3 of 12 maanden) kan u bij veelvuldig misbruik de mogelijkheid tot reserveren worden ontnomen.
4.4. De overgang van reservelijst naar deelnamelijst wordt gezien als lesreservering. De consequenties genoemd onder artikel 4.3.
zijn ook hierop van toepassing.


Artikel 5. Duur van de overeenkomst
5.1. De overeenkomst met PUSH Training Studio wordt aangegaan voor minimaal 3 maanden of 1 jaar, afhankelijk van welk
abonnement gekozen wordt.
5.2. Opzeggen van het abonnement dient 1 maand van tevoren plaats te vinden. Indien u het abonnement wilt beëindigen, kunt u
een e-mailbericht sturen aan info@pushtraining.nl, onder vermelding van beëindigingsdatum abonnement.
5.3. Start en beëindiging van het abonnement is op de betalingsdatum.


Artikel 6. Ontbinding
6.1. PUSH Training Studio is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot
schadevergoeding als u niet, of slechts gedeeltelijk aan de verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse
beëindiging van de overeenkomst door u is alleen mogelijk op medische gronden met als bewijs een medische verklaring door een
erkende arts of bij verhuizing buiten een straal van 20 kilometer van Nieuwegein. U kunt in geen geval aanspraak maken op
restitutie van het abonnementsgeld. Het stopzetten van de overeenkomst kan nooit met terugwerkende kracht.

6.2. Bij een opzegging is PUSH Training Studio gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te
herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare (hogere)
abonnementsbijdrage.
6.3. Naast de opzegmogelijkheid genoemd in artikel 6.1. bestaat er voor u een bevriezingsmogelijkheid. Als u gedurende een
periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de groepslessen als gevolg van een aantoonbare blessure of
ziekte, dan wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra
abonnementskosten in rekening worden gebracht.
6.4. Deelname tickets voor evenementen als obstakelruns, hardloopwedstrijden en/of een ticket met overnachting voor een
weekend weg die worden georganiseerd vanuit PUSH Training Studio kunnen niet worden ontbonden nadat u betaald heeft.


Artikel 7. Aansprakelijkheid
7.1. Voor elke door PUSH Training Studio aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. PUSH
Training Studio kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.
7.2. Deelname aan onze activiteiten geschiedt geheel op eigen risico. PUSH Training Studio is niet aansprakelijk voor enig
blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn
altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
7.3. Ook is PUSH Training Studio niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke
oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door PUSH Training Studio georganiseerde activiteiten.
7.4. PUSH Training Studio is niet aansprakelijk als u op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet
opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies, dan wel aan uw lichamelijke of geestelijke
gesteldheid. U verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen.
De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door u worden gedragen. U verklaart hierbij reeds nu voor alsdan afstand te
doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen PUSH Training Studio wegens vergoeding van kosten,
schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel tengevolge van uitvoering van diensten die PUSH Training Studio
aanbiedt.
7.5. Het voedingsadvies van PUSH Training Studio is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. PUSH
Training Studio begeleidt u naar beste weten en kunnen om te komen tot uw gewichtsafname dan wel -toename. PUSH Training
Studio baseert zich bij de begeleiding en advisering mede op informatie die u zelf verstrekt over uw gezondheid en is derhalve niet
aansprakelijk voor schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door u van door PUSH
Training Studio verstrekte adviezen, ten gevolge van onjuiste of verzwegen medische informatie van de opdrachtgever.
7.6. U bent jegens PUSH Training Studio aansprakelijk wanneer PUSH Training Studio op enigerlei wijze schade lijdt en deze
schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies door deze
deelnemer. U dient PUSH Training Studio te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.


Artikel 8. Vertrouwelijkheid
8.1. PUSH Training Studio dankt u voor het vertrouwen dat u in PUSH Training Studio stelt en PUSH Training Studio beloofd
zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan. PUSH Training Studio is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen
met betrekking tot ontvangen informatie van haar klanten. De persoonlijke gegevens van de deelnemers zijn strikt vertrouwelijk en
worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van PUSH Training Studio gebruikt. PUSH Training Studio houdt
zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.
8.2. Contactinformatie wordt gebruikt om informatie omtrent PUSH Training Studio te verzenden. Deze klantinformatie wordt
tevens gebruikt om promotiemateriaal te verzenden en om met (potentiële) klanten in contact te kunnen komen wanneer nodig en
gewenst.


Artikel 9. Producten
9.1. Herbalife
Via de app van Pay n Plan kunt u verschillende produkten bestellen (kleding, supplementen, tickets enz). Na bestelling en betaling
zal PUSH Training Studio ervoor zorgen dat het bestelde product voor u gereed staat bij PUSH Training Studio.
Indien het door u bestelde produkt niet voorradig is, zal PUSH Training Studio deze zo spoedig mogelijk voor u bestellen. U wordt
op de hoogte gesteld wanneer het product bij PUSH Training Studio gereed staat.
9.2. Consumptiebonnen
Via de app van Pay n Plan is het mogelijk om consumptiebonnen aan te schaffen. PUSH Training Studio zal ervoor zorgen dat na
aanschaf van consumptiebonnen het verbruik hiervan wordt bijgehouden in de administratie. Het consumptiesaldo is ten alle tijde
bij de bar van PUSH Training Studio op te vragen. U kunt geen aanspraak maken op restitutie van het barsaldo.


Artikel 10. Disclaimer
Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze voorwaarden. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door PUSH
Training Studio. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling besteden, is het mogelijk dat de informatie
die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. PUSH Training
Studio kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de app en de
daarop ter beschikking gestelde informatie. Op het gebruik van de app, waarop onderhavige Algemene Voorwaarden van
toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

Contact

PUSH Training Studio
Montageweg 5C
3433 NT Nieuwegein

KVK: 64245462
Ervaar Push Training Studio nu met een Gratis Proefweek

Ervaar Push Training Studio nu met een Gratis Proefweek

Geplaatst op: 2018-04-13

Wil je een gezonder en sterker lichaam? Of werken aan een verantwoorde leefstijl? PUSH Training Studio in Nieuwegein helpt jou bij jouw doelstelling! Wij nodigen je uit voor een Proefweek Fitness. Tijdens deze wee...

Lees meer Meer nieuws